+10

The teacher thought he was joking... He wasn't....

College Freshman Memes